Call Service : 02-587-2222

สมัครงาน

ส่งประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่าย สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน
และวุฒิการศึกษา (วงเล็บมุมซอง เอกสารสมัครงาน) มาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีแมช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
896 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ +66 (0) 2 587-4444 โทรสาร +66 (0) 2 587 6444
Email: sirinapa@zemasch.co.th

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สมัครงาน